Програма транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 охоплює прикордонні території на угорському, словацькому, румунському та українському кордонах.

Територія Програми нараховує приблизно 598.9 км спільного кордону з Україною, яка включає повністю словацько-український кордон (97.9 км), угорсько-український кордон (134.6 км) та частково румунсько-український кордон (366.4 км).

Територія Програми дійсно відображає відчутні історичні та культурні зв’язки. Вона також визначається багатьма спільними географічними та екологічними характеристиками, зокрема важливістю рік, також наявністю екологічних коридорів, що перетинають адміністративні кордони.
Дана Програма співробітництва – як продовження Програми транскордонного співробітництва (ТКС) Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007-2013 Європейського інструменту сусідства і
партнерства – ставить за мету поглибити співробітництво між Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями України з одного боку та прийнятними територіями країн-членів ЄС для прогресу у вирішенні існуючих соціальних, економічних, інфраструктурних та екологічних проблем.

Наступні спільні органи утворені для управління Програми транскордонного співробітництва Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна Європейського інструменту сусідства:
– Спільний моніторинговий комітет (СМК): контроль та моніторинг за реалізацією Програми, приймає остаточне рішення про відбір проектів для надання грантів;
– Керуючий орган (КО): орган призначений країнами-учасницями для управління Програмою, який несе загальну відповідальність за управління та реалізацію Програми перед Європейською комісією

– Спільний технічний секретаріат (СТС): орган по координації та реалізації Програми, що допомагає Керуючому органу, Спільному моніторинговому комітету та національним органам влади у виконанні покладених на них задач; СТС підзвітній КО.

Проекти, що фінансуються з бюджету Програми, можуть бути реалізовані на наступних територіях:
в Угорщині
– Соболч-Сотмар-Берег
– Боршод-Абауй-Земплен (прилеглий регіон з усіма правами учасника)
в Словаччині
– Кошицький
– Пряшівський
в Румунії
– Марамуреш
– Сату-Маре
– Сучава (прилеглий регіон з обмеженими правами учасника)
в Україні
– Закарпатська
– Івано-Франківська
– Чернівецька (прилеглий регіон з обмеженими правами учасника)

ТЕМАТИЧНІ ЦІЛІ (TЦ) ПРОГРАМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

Наступні Тематичні цілі були обрані рішенням Спільної групи з планування:

– ТЦ 3: Розвиток місцевої культури та збереження історичної спадщини
– ТЦ 6: Захист навколишнього середовища, пом’якшення наслідків та адаптація до зміни клімату
– ТЦ 7: Покращення доступу до регіонів, розвиток сталих та безпечних для клімату транспортних та комунікаційних мереж і систем
– ТЦ 8: Спільні виклики у сфері безпеки та охорони

У відповідності до рішення Спільного моніторингового комітету доступними в рамках даного конкурсу проектів є Пріоритет 1 Тематичної цілі 3, Пріоритет 1 Тематичної цілі 6, Пріоритети 1 та 2 Тематичної цілі 7, Пріоритети 1 та 2 Тематичної цілі 8.

Обрані Тематичні цілі, пріоритети, які конкретизують ТЦ, і типи заходів, передбачених даним конкурсом проектів, становлять:

ТЦ 3 Розвиток місцевої культури та збереження історичної спадщини

Пріоритет 1: Розвиток місцевої культури та історії в поєднанні з функціями туризму

 • Збереження і відновлення об’єктів історичної спадщини (будівель, історичних парків і садів відповідно до вимог реставрації пам’яток з метою створення мережі туристичних об’єктів в якості основи тематичних маршрутів і тематичних пакетів в прикордонному регіоні.
 • Вивчення культурної, історичної та релігійної спадщини у будівлях для формування основи прикордонних тематичних маршрутів.
 • Розробка спільних транскордонних туристичних напрямків, тематичних маршрутів, пакетів, що з’єднують об’єкти історичної, культурної або релігійної спадщини та інші пам’ятки та послуги.
 • Спільні промоційні заходи і надання інформації про транскордонні маршрути і відповідні пам’ятки (включаючи розробку карт, спільних онлайн джерел інформації та інформаційних матеріалів, сучасних ІТ-інструментів і програм для промоції маршрутів і пам’яток, вивіски, туристичні картки і т.д.).
 • Організація спільних культурних заходів з транскордонною додатковою цінністю, яка обумовлена історичною, культурною і релігійною спадщиною
 • Підтримка у створенні та промоції традиційних місцевих (ремісництва, (органічного) сільського господарства) продуктів на туристичних об’єктах для сприяння місцевому економічному розвитку.
 • Створення транскордонного стандарту послуг шляхом розробки нових або існуючих регіональних товарних знаків для конкретних продуктів, а також систем якості.
 • Обмін досвідом між організаціями, які пов’язані з культурною, релігійною та історичною спадщиною
 • Тренінг для місцевих зацікавлених сторін у сфері туризму, співробітництва, промоції і створенні мереж для співпраці.

TЦ 6 Захист навколишнього середовища, пом’якшення наслідків та адаптація до зміни клімату

Пріоритет 1: Стале використання навколишнього середовища у прикордонному регіоні – збереження природних ресурсів, заходи по скороченню викидів парникових газів забруднення річок

 • Захист   ландшафтів,   збереження   біорізноманіття   та   екосистем   з транскордонними ознаками через спільні ініціативи, такі як співробітництво щодо територій, що знаходяться під охороною, сталих систем лісового господарства, виробництва екологічної та традиційної сільськогосподарської продукції і т.д.
 • Охорона водних ресурсів, адаптація до все частіших водних негод через інтегровані дії з управління водними ресурсами.
 • Спільні екологічні освітні програми.
 • Співпраця між установами, органами влади та громадськими організаціями з метою сталого використання природних ресурсів; підтримка гармонізації відповідних нормативних правил.
 • Підтримка інвестицій для збільшення виробництва відновлюваної енергії, енергоефективності, енергозбереження та утилізації.
 • Підтримка інвестицій для збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел, енергоефективність, енергозбереження та утилізації відходів.
 • Розробка спільних стратегій зменшення викидів вуглекислого газу
 • Обмін передовими практиками і досвідом, навчальні поїздки, навчання з питань енергоефективності.
 • Покращення вмінь і навичок в області еко-інновацій і застосування рішень щодо зменшення викидів вуглекислого газу.
 • Гармонізація місцевих стратегій отримання енергії з відновлюваних джерел щодо біомаси, гідроенергетики та геотермальної енергії.
 • Обмін передовим досвідом, створення маломасштабних пілотних систем для очищення стічних вод, комунального та промислового управління відходами.
 • Дослідження проблем якості води басейнів річок, які перетинають кордон.
 • Налаштування системи моніторингу якості води річок, що перетинають кордони.
 • Створення полігонів, придатних для вторинної переробки і таких, що відповідають екологічним вимогам
 • Спільні кампанії по інформуванню

TЦ 7 Покращення доступу до регіонів, розвиток сталих та безпечних для клімату транспортних та комунікаційних мереж і систем

Пріоритет 1: Розвиток транспортної інфраструктури для покращення мобільності людей і товарів

 • Підготовка та/або будівництво, модернізація і оновлення транспортної іфраструктури, що веде до і перетинає кордон для того, щоб покращити можливості для транскордонної мобільності
 • Розвиток інфраструктури для перетину кордону та вдосконалення систем управління кордонами, інфраструктури, пов’язаних з розвитком транспортної інфраструктури.
 • Будівництво, модернізація та оновлення велосипедних доріжок, маршрутів, що ведуть до і перетинають кордон.
 • Розвиток ініціатив щодо транскордонного транспорту загального користування, гармонізації систем, придбання рухомого складу.
 • Покращення обізнаності щодо важливості екологічно чистої транспортної системи (з низьким рівнем викидів і низьким рівнем шумового забруднення транскордонного транспорту).
 • Розробка ІТ-рішень для інфраструктури транспорту загального користування.

Пріоритет 2. Розвиток інфраструктури для інформаційно-комунікаційних технологій та поширення інформації

 • Розвиток транскордонної широкосмугової Інтернет інфраструктури і комунікаційних центрів.
 • Розробка спільного місцевого медіа-контенту та пов’язаних з ним потужностей для створення медіа контенту.

TЦ 8 Спільні виклики у сфері безпеки та охорони

Пріоритет 1. Підтримка спільних заходів для попередження
природних та штучних катастроф, а також спільних заходів у
надзвичайних ситуаціях

 • Гармонізація заходів в галузі запобігання повеней, покращення
  інфраструктури для запобігання повеней і управління внутрішніми водами.
 • Створення спільних систем раннього оповіщення про стихійні явища.
 • Стратегічне та технічне планування і створення спільних систем моніторингу забруднення навколишнього середовища (повітря, вода, ґрунт).
 • Підтримка / співробітництво / створення мереж неурядових та державних рятувальних команд / організацій.
 • База даних про випадки стихійних явищ.
 • Спільні навчальні програми та семінари, обмін досвідом, організація ознайомлювальних поїздок.

Пріоритет 2. Підтримка розвитку здоров’я

 • Покращення інфраструктури для охорони здоров’я і профілактики та обладнання, пов’язаних з наданням транскордонного обслуговування, спільний розвиток потенціалу.
 • Спільний розвиток та створення місць догляду за пацієнтами
 • Обмін ноу-хау, спільні програми підготовки кадрів, проведення спільних профілактичних програм, спільних служб підтримки.
 • Співпраця між установами по області епідеміології людини.
 • Покращення інфраструктури соціального обслуговування, пов’язаного зі здоров’ям.